Ved bekendtgørelse, skal nu alle hunde udleveres med pasningsvejledning.

Så jeg har valgt at lægge vejledningen her, så alle har mulighed for at læse den igennem inden I afhenter.
Denne vejledning skal følge hvalpen fra danske opdrættere.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel  med og opdræt af hunde ( 2 kuld om året)
samt hundepensioner og hundeinternater

(Pasningsvejledninger)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1466 af 12. december 2007 om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater, som ændret ved bekendtgørelse nr. 993 af 6. oktober 2008, bekendtgørelse nr. 1340 af 17. december 2009 og bekendtgørelse nr. 130 af 3. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen til bekendtgørelsen indsættes efter »§ 18, stk. 2«: »og 3«.

2. Efter § 29 a indsættes i kapitel 3:

»Pasningsvejledninger

§ 29 b. Ved salg af hunde skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af hunden.

Stk. 2. Pasningsvejledningen skal mindst indeholde oplysninger om

1) race eller type,

2) forventet levealder,

3) fuldvoksen størrelse,

4) fodring,

5) anbefalet størrelse og indretning af opholdsarealer og eventuelle anlæg,

6) stimulering og behov for motion,

7) sociale behov,

8) særlige pasningsbehov,

9) typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel og

10) formering, yngelpleje og eventuel neutralisation.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 1-3 og 5, finder i tilfælde, hvor den pågældende hunds race eller type ikke umiddelbart kan fastslås, kun anvendelse, i det omfang det er muligt at give oplysningerne.«

3. I § 31, stk. 1, ændres »§§ 6-29 a,« til: »§§ 6-29 b«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

Justitsministeriet, den 28. november 2010

Lars Barfoed

 

 

Pasningsvejledning er kopieret fra DKK - bemærk visse sætninger gælder også de lidt skarpere hyrde og vagthunde.

 

Pasningsvejledning – hund

Kategori 10 – Hyrde- og vagthunde

 

ID-nummer i Dansk Hunderegister (udfyldes af sælger) ______________________________

Det er lovpligtigt, at hvalpen er ID-mærket og registreret i Dansk Hunderegister, inden den er fyldt 8 uger.

Udfyldes af sælger:

Dansk Hunderegister ID-nummer på hvalpens mor _______________________________

Dansk Hunderegister ID-nummer på hvalpens far _________________________________

 

1. Race/type

Hunde er lige så forskellige ”inden i” som ”uden på”. Hyrde- og vagthunde er fremavlet til at hyrde, bevogte

og til dels forsvare husdyr og/eller ejendom mod rovdyr og tyve. Hundene er selvstændige. De er venlige og

omgængelige over for mennesker i familien, men stærkt vagtsomme over for fremmede.

Nogle udviser som voksne aggression over for andre hunde af samme køn, mens andre som voksne er helt

uinteresserede i andre hunde.


De hvide hyrdehunde er ved god socialisering fra hvalp generelt god til at omgås andre hunde,

og deres vagt egenskaber ligger fra mild til vagtsom.

Deres størrelse og tilstedeværelse er dog oftest nok til at holde ubudende væk,

 

2. Fuldvoksen størrelse

Udfyldes af sælger (skulderhøjde og kilo)
Hanner:
58 – 66 cm  Vægt ca. 30 – 40 kg.
Tæver: 53 – 61 cm.
Vægt: ca. 25 – 35 kg.

 

3. Forventet levealder

Udfyldes af sælger  : 8-10 år

 

4. Anbefalet størrelse og indretning af opholdsarealer og eventuelle anlæg

De fleste hunde opholder sig i familiens bolig sammen med familien. Hunden må ikke – f.eks. når familien er

på arbejde – lukkes inde i et transportbur eller lignende lille bur. Sådanne bure er kun beregnet til netop

transport eller kortvarig adskillelse f.eks. i forbindelse med fodring, hvis man har to hunde. I tilfælde, hvor

hunden opholder sig uden for boligen, henvises der til reglerne i lovgivningen mht. hundegårde etc.

 

5. Særlige pasningsbehov

Pga. disse racers tilbøjelighed til selvstændighed og vogtende adfærd, er det vigtigt, at de bliver omhyggeligt

præget på og socialiseret til mennesker og dyr.

Alene pga. størrelsen, men også pga. deres hang til selvstændighed stiller disse racer store krav til

hundekundskab hos ejeren.

Læg vægt på at træne samarbejde og kontakt. Undgå kamp- og trækkelege og vær meget opmærksom på,

hvordan hunden reagerer på andre hunde, fra den bliver kønsmoden i 1-1½ års alderen.

I visse tilfælde bør man afholde sig fra at gå med sin hund i hundeskove og på fritløbsområder. Det gælder,

hvis man har en hund, som man ikke har fuld kontrol over, for dét er et krav, hvis hunden skal gå løs. Eller

hvis man har en hunhund i løbetid eller en hund, som ikke bryder sig om andre hunde. I hundeskove og på

fritløbsområder vil man nemlig ikke kunne undgå, at ens hund nu og da bliver opsøgt af en løs hund.

 

6. Stimulering og behov for motion

Det anbefales at gå til træning med sin hvalp/hund. Det bidrager til, at du får en velfungerende hund og du

har et sted, hvor du kan søge råd og dåd, hvis hunden på et tidspunkt skulle volde problemer. Både Dansk

Kennel Klub (DKK), Danmarks civile Hundeførerforening (DcH), racespecialklubberne (f.eks.

Rottweilerklubbenklubben og Boxerklubben), en række oplysningsforbund og private trænere tilbyder

forskellige former for træning og aktivitet.

Alle hunde har behov for at komme ud og gå tur dagligt. Det er ikke tilstrækkeligt at blive lukket ud i haven.

Hunden skal have lejlighed til at få nye oplevelser og duftindtryk og – hvis den kan forliges med dem - til at

mødes med andre hunde.

 

 

Særligt om denne hund - Udfyldes af sælger

Fra Kennel Made To Measure følger der en hvalpetest til hver enkelt hund som det anbefales at følge

og starte den nye tid sammen med hvalpen efter. Desuden bliver der tilsendt gode råd fra vores hvalpetester
både ang sosialicering, bidehåndtering og alene hjemmetræning.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

7. Fodring

Hunde spiser fra naturens hånd næsten alt og er altså i modsætning til mange andre rovdyr ikke kun

kødædere. Foderet skal indeholde proteiner, fedt, kulhydrater, vitaminer, mineraler og vand.

Et foder er utilstrækkeligt, hvis der mangler nogle af disse essentielle næringsstoffer.

Vand er det allervigtigste næringsstof. Et væsketab på 15% procent kan være dødbringende for hunden og

hunde skal altid have fri adgang til frisk vand.

Der findes i dag gode tørfoderprodukter, som er tilpasset forskellige kategorier af hunde: hvalpe, voksne

hunde og seniorer, ligesom der findes særlige produkter til f.eks. hårdtarbejdende hunde (jagthunde i

jagtsæsonen), diegivende tæver, hunde som skal på slankekur etc. Man kan godt supplere med rester fra

familiens aftensmad for at skabe afveksling for hunden, men husk at hunde ikke kan tåle stærk og krydret

mad. Men ved at lade et lødigt tørfoder danne grundlag er man sikker på, at hunden får de nødvendige

næringsstoffer.

Nogle hunde skal ikke have lige så meget at spise, som det står angivet på foderpakkerne. Andre får lidt for

meget mad ”ved siden af”. Så husk, at man skal ”fodre med øjnene”. Når du ser på hunden oppefra, skal

den gå lidt indad bag ved ribbenene. Hvis ikke den gør det, er den for tyk og skal på slankekur: mere motion

og mindre mad.

 

8. Sociale behov

Hunden er et flokdyr og har behov for kontakt til sin ejer/familie i de fleste af døgnets timer. Det må frarådes

at anskaffe hund, hvis hunden pga. ejerens job er nødt til at være alene mere end 6-8 timer i døgnet.

Hunden har også behov for samvær med andre hunde, og man er derfor som ejer ansvarlig for, at hunden

får denne mulighed.

 

9. Formering, yngelpleje og evt. neutralisering

Hunhunde bliver kønsmodne i 7-12 måneders alderen og kommer herefter i løbetid ca. 2 gange om året. I

den periode bløder de lidt og i en del af perioden er hunhunden klar til at blive parret og tiltrækker hanhunde

med sin duft.

Hanhunde bliver kønsmodne i 10-12 måneders alderen, men allerede så tidligt som i 5 måneders alderen er

der set eksempler på, at hanhunden har kunnet parre en hunhund (tæve). Når hanhundene bliver

kønsmodne, bliver nogle af dem mere dominerende og aggressive over for andre hanhunde. Det kræver stor

opmærksomhed fra ejeren i denne periode, så hunden ikke får tillagt sig nogle uheldige vaner som slagsbror

- vaner, som kan være svære at komme af med igen.

Både han- og hunhunde kan neutraliseres (kastreres/steriliseres). Søg råd hos din dyrlæge.

 

10. Typiske tegn på sygdom eller nedsat trivsel

Søg dyrlæge, hvis hunden

 har feber (over 39 grader)

 bliver sløv og nedstemt

 ikke vil spise eller drikke over et par døgn

 hoster

 prøver at kaste op, men ikke kan

 klør sig mere end nogle få gange

 går med hovedet på skrå og ser ud som om den ”hælder vand ud” af det ene øre.

 halter

 virker ”nderledes”end den plejer

 kaster op eller har diarré

Hvis hunden kaster op eller har diarré, men i øvrigt virker frisk, kan du lade den faste i 24 timer, hvorefter du

kan begynde med at give den skånekost. Vand må ikke tages fra hunden, men skal tildeles flere gange

dagligt i små portioner, i stedet for én stor skål.

Efterlad aldrig hunden i en varm bil. Med en udetemperatur på blot 20-22 grader stiger varmen inde i bilen

hurtigt til 80-85 grader også selv om sideruderne er rullet lidt ned.

 

Yderligere oplysninger - hunde generelt

Helt grundlæggende skal man vide, at hunden er et flokdyr og et rovdyr. Hundens stamfader er den grå ulv,

som er et rovdyr, der lever og jager i mindre flokke. Dyrene i en ulveflok er helt afhængige af hinanden for at

overleve. Derfor har ulve udviklet et meget præcist signalsprog, som nutidens hunde har arvet.

Hunde, som er vant til at være i menneskehænder helt fra de er små hvalpe, har lært, at både mennesker og

hunde udgør deres flok. Men det betyder ikke, at hunde og mennesker bliver ens, blot at vi har vældig gode

forudsætninger for at lære at forstå hinandens kommunikation og kan indgå i et fint socialt samspil.

Hundens instinkter er dens medfødte anlæg for at foretage visse handlinger, der tjener til artens overlevelse:

jage bytte, grave føde ned, gø når der kommer nogen, løbe efter hunhunde i løbetid for at forplante sig osv.

Hunde og børn

Hunde er ikke født med et særligt forhold til børn. En hund er i almindelighed glad for børn, hvis den tidligt i

hvalpeperioden har haft gode og positive oplevelser med forskellige børn i forskellige aldre.

Hunde, der som hvalpe er blevet drillet af børn, kan derimod få et dårligt forhold til børn og aldrig siden

vænne sig til dem. Hunde, der som hvalpe ikke har haft lejlighed til at omgås børn, vil ofte senere være

utrygge ved børns tilstedeværelse.

Det er altså vigtigt, at du som hvalpeejer sørger for, at hvalpen får gode oplevelser med børn. Det betyder, at

børnene skal lære at respektere og omgås hunden (Det gælder både familiens egne børn og kammerater)

og så er det i øvrigt altid de voksnes ansvar, at børn under 8-10 års alderen aldrig er alene med en hund.

Den første tid med hvalpen

For at komme godt fra start med det nye familiemedlem, er der nogle forhold, som man skal have styr på.

Det anbefales, at man sørger for at holde ferie de første 1-2 uger efter man har fået den nye hvalp, så alenehjemme-

træningen og renlighedstræningen kan foregå stille og roligt.

Før hvalpen ankommer

 Bliv enige om, hvad hvalpen må og ikke må.

 Træf aftale om, hvem i familien, der har ansvar for hvad i forhold til hvalpen.

 Sørg for, at haven er hegnet sikkert ind.

 Fjern farlige ting f.eks. elektriske ledninger og rengøringsmidler fra hvalpens rækkevidde (som er

større end man tror).

 Sørg for nødvendigt udstyr: kurv eller papkasse med tæppe, vand- og madskål, halsbånd, snor og

hundetegn, legetøj.

 Lær familiens børn, hvordan man omgås hunde –herunder at hvalpen skal være i fred, når den

spiser, sover eller opholder sig i sin kurv/seng, eller ”iger fra” Børn under ca. 8 år bør ikke have lov

til at løfte/bære hvalpe/hunde.

Transporten hjem

 Inden du/I forlader opdrætteren/sælgeren, skal du sikre dig, at du har fået hvalpens

registreringsattest til Dansk Hunderegister (lovpligtig).

 

 Sørg for en transportkasse, så hvalpen kan ligge roligt. Hvis hjemtransporten foregår i bil, er det en

god idé at være en ekstra person til stede, som kan sidde på bagsædet ved siden af transportkassen

og have en hånd inde hos hvalpen, så den føler sig tryg.

 Husk halsbånd og snor, hvis transporten er så lang, at hvalpen skal ud at tisse undervejs.

 

Grundlæggende om opdragelse og træning af hunde

For at få hvalpen indsluset i familien så gnidningsfrit som muligt, så skal man forstå den helt

grundlæggende pointe i al hundetræning: Ønsket adfærd skal belønnes, uønsket adfærd skal

ignoreres! Det lyder enkelt, men for mange er det i virkeligheden svært, fordi de er mere vant til at skælde

ud, når hvalpen gør noget, man ikke ønsker af den.

Dansk Kennel Klub har sammen med Dyrenes Beskyttelse udarbejdet en række små hæfter, som du kan

downloade som pdf.fil fra foreningernes hjemmesider. Et af hæfterne hedder: ”en første tid med hunden”

og kan printes ud, så hele familien er med på, hvordan det skal foregå.

Læs også gerne ”0 tips til en god start med hvalpen”på www.dkk.dk

 

Købelov og klagemuligheder

Hvis du har købt din hund af en opdrætter, som regelmæssigt opdrætter hvalpe, en hundehandler eller en

hundeformidler, betragtes handelen som omfattet af købelovens bestemmelser og evt. tvister kan indbringes

for Forbrugerklagenævnet.

Har du købt hunden af ”naboen”eller en anden privatperson, som kun har haft et enkelt kuld, må man selv

have fat i en advokat, hvis der opstår uenigheder i kølvandet på handlen.

 

Udfyldt af (sælger):

Henriette Thomsen dagsdato....

____________________________________________________________________________________

Navn skrevet med blokbogstaver dato underskrift

 

Sælgeren af hunden må gerne supplere med yderligere oplysninger, men der må ikke fjernes dele af

pasningsvejledningen.